Nhảy đến nội dung
x

Tổ chức nhân sự

1

ThS. Nguyễn Đức Hiếu

Trưởng Ban quản trị Ký túc xá

Quản lý, điều hành hoạt động Ký túc xá

2

Nguyễn Đình Thọ

Viên chức Ban quản trị Ký túc xá

Phụ trách quản lý, kiểm soát an ninh, trật tự, vệ sinh Ký túc xá

3

Phạm Văn Mạnh

Viên chức Ban quản trị Ký túc xá

Phụ trách quản lý, kiểm soát an ninh, trật tự, vệ sinh Ký túc xá

4

Trần Lê Anh Huy

Viên chức Ban quản trị Ký túc xá

Phụ trách công tác hành chính đơn vị