Nhảy đến nội dung
x

Thông báo bổ sung đối tượng xét ở Ký túc xá

Căn cứ Qui chế tổ chức và hoạt động Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng ban hành ngày 15/11/2018, Ký túc xá thông báo đến toàn thể sinh viên nội trú về việc bổ sung đối tượng được xét tiếp nhận nội trú như sau:

Kể từ năm học 2019-2020, sinh viên năm cuối vẫn được Nhà trường xét tiếp nhận ở nội trú với điều kiện: trong năm học trước không bị xử lý kỷ luật cấp trường (từ mức khiển trách trở lên) và chấp hành tốt nội quy sinh hoạt tại Ký túc xá.