Nhảy đến nội dung
x

Xin về trễ sau giờ quy định (22h00)

Sinh viên nội trú đi làm thêm, học thêm có nguyện vọng xin phép về trễ sau giờ quy định (sau 22h00) phải làm đơn xin về trễ mang đến cho đơn vị làm thêm, học thêm ký và đóng dấu mộc (nếu có) để xác nhận.

Mang đơn về nộp lại văn phòng I.005.

Lưu ý: Thời gian tối đa về đến KTX là 23h00.

Đơn xin về trễ: Tại đây