Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đóng các khoản phí KTX trong học kỳ hè 2020-2021

THÔNG BÁO

Về việc đóng các khoản phí Ký túc xá trong học kỳ hè năm học 2020-2021

Căn cứ vào Tờ trình số 44/2021/TTr-KTX ngày 19/04/2021 về việc tổ chức sắp xếp chỗ ở cho sinh viên nội trú học kỳ hè năm học 2020-2021 đã được Nhà trường phê duyệt;

Ký túc xá thông báo đến sinh viên nội trú nội dung sau:

1. Đóng các khoản phí đối với sinh viên đăng ký ở Ký túc xá trong học kỳ hè:

a. Đóng phí ở Ký túc xá học kỳ hè: (tính từ 01/06/2021 đến 31/07/2021)

- Đóng phí ở KTX H-I: 02 tháng x 250.000 đồng = 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Đóng phí ở KTX K-L: 02 tháng x 600.000 đồng = 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng).

- Đóng phí ở KTX 04 giường: 02 tháng x 2.800.000 đồng = 5.600.000 đồng (Năm triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Đóng phí ở KTX 02 giường: 02 tháng x 5.000.000 đồng = 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Thời gian thu phí: từ ngày 17/05/2021 đến ngày 21/05/2021 thông qua Ngân hàng TP Bank (sáng: 08h00 – 11h30, chiều: 13h00 – 15h30), địa điểm thu phí: văn phòng KTX I.005.

Lưu ý: Sinh viên lưu giữ phiếu thu cẩn thận để đối chiếu khi cần thiết.

b. Đóng phí gửi xe tháng: (tính từ 01/06/2021 đến 31/07/2021)

- Số tiền: + Xe máy: 02 tháng x 80.000 đồng/tháng = 160.000 đồng

+ Xe đạp: 02 tháng x 40.000 đồng/tháng 80.000 đồng

- Thời gian nộp: từ 10/5/2021 đến ngày 21/5/2021, địa điểm thu: văn phòng KTX I.005.

2. Thanh lý hợp đồng nội trú đối với những sinh viên không ở Ký túc xá học kỳ hè:

Sinh viên hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản, trả phòng ở trước ngày 31/05/2021 (thời hạn hợp đồng nội trú kết thúc).