Nhảy đến nội dung
x

Tạm vắng - Tạm trú

Hướng dẫn về việc xin phép vắng mặt tại Ký túc xá:

- Sinh viên vắng mặt 01 đêm phải thông tin cho tổ trưởng phòng hoặc thành viên phòng ở để báo cáo cho sinh viên tự quản dãy lầu phụ trách điểm danh.

- Sịnh viên vắng mặt từ 02 đêm trở lên phải có đơn vắng mặt, ghi rõ thời gian vắng, lý do vắng, sau đó chuyển đơn đến sinh viên tự quản dãy lầu phụ trách điểm danh tổng hợp.

Đơn xin vắng mặt: Tại đây