Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đóng phí ở Ký túc xá học kỳ 2 và phí gửi xe tháng năm học 2020-2021

Căn cứ vào Kế hoạch công tác năm học 2020-2021, Ký túc xá thông báo về việc tổ chức thu các khoản phí trong học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau:

I. Thu phí ở Ký túc xá học kỳ 2 năm học 2020-2021:

1. Đối tượng thu phí: sinh viên nội trú Ký túc xá chưa đóng tiền phí ở học kỳ 2.

2. Thời gian và địa điểm thu phí: từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020 thông qua ngân hàng TP Bank tại phòng trực I.005 Ký túc xá.

Lưu ý: giờ thu tiền của Ngân hàng, sáng từ 8h30 đến 11h00, chiều từ 13h00 đến 15h30.

3. Tiền phí ở ký túc xá học kỳ 2, tính từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/05/2021:

Đối với sinh viên nội trú nhà H, I: 05 tháng x 250.000đ = 1.250.000 đ (Một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

Đối với sinh viên nội trú nhà K, L: 05 tháng x 600.000đ = 3.000.000 đ (Ba triệu đồng)

Đối với sinh viên phòng dịch vụ 04 giường: 05 tháng x 2.800.000 đ = 14.000.000 đ (Mười bốn triệu đồng)

Đối với sinh viên phòng dịch vụ 02 giường: 05 tháng x 5.000.000 đ = 25.000.000 đ (Hai mươi lăm triệu đồng)

Sau ngày 25/12/2020 sinh viên không thực hiện đóng phí ở nội trú xem như tự ý chấm dứt hợp đồng và hợp đồng sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2020.

II. Thu phí gửi xe tháng học kỳ 2 năm học 2020-2021:

1. Đối tượng thu phí: sinh viên nội trú Ký túc xá tiếp tục gửi xe tháng trong học kỳ 2.

2. Thời gian và địa điểm thu phí: từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 25/12/2020, tại phòng trực I.005

3. Mức phí (tính từ 01/01/2021 đến 31/05/2021):

- Xe máy: 05 tháng x 80.000đ/tháng = 400.000 đồng

- Xe đạp: 05 tháng x 40.000đ/tháng = 200.000 đồng

Đề nghị sinh viên thuộc các đối tượng nói trên thực hiện nghiêm túc thông báo này.