Nhảy đến nội dung
x
Thông báo đóng phí gửi xe tháng tính từ ngày 1/6/-31/7/2020
Ký túc xá thông báo về việc thu phí gửi xe tháng tính từ ngày 1/6/2020 - 31/7/2020 năm học 2019-2020
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 29/02/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 29/02/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/02/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/02/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/01/2020
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/01/2020 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/12/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/12/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/12/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/12/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 30/11/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 30/11/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 31/10/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 31/10/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/11/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/11/2019 nhận hoàn trả phí ở
Thông báo hoàn trả phí chấm dứt hợp đồng đợt 15/10/2019
Ký Túc Xá thông báo sinh viên chấm dứt hợp đồng đợt 15/10/2019 nhận hoàn trả phí ở
Subscribe to Dormitory